Nuorisokoti Noste

 

Nuorisokoti Noste on 7-paikkainen erityisnuorisokoti Turussa, joka tarjoaa pitkäaikaista päihdekuntoutusta yli 13-vuotiaille päihteillä oireileville kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille nuorisoikäisille lapsille. Nuorisokoti Noste ei tarjoa tai toteuta päihdekatkaisuja, vaan toimii kuntouttavana yksikkönä.

Kuntoutuksen tavoitteena pysyvä muutos

 

Työmme painopisteenä on lapsen sisäisen muutostyöskentelyn alkuun saattaminen ja siinä tukeminen. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvä muutos lapsen aiempaan päihteiden käyttöön ja hänen toimintakykynsä suuntaaminen lapsen tulevaisuuden kannalta mielekkäisiin asioihin. Haluamme vahvistaa lapsen omia voimavaroja tiiviissä yhteistyössä sekä lapsen läheisten että hänen verkostonsa kanssa. Kuntoutus tapahtuu askel kerrallaan ja vaatii sitoutumista sekä tiimiltä että lapselta itseltään.

 

Lämpöä ja avoimuutta

 

Vaikka lasten tilanteet ovat usein haastavia, ovat lapset paljon muutakin kuin päihteidenkäyttäjiä. Ohjaajiemme ja lasten välillä tapahtuu paljon positiivista vuorovaikutusta ja usein huumorin sävyttämää kommunikointia. Nosteessa ammattitaitoinen tiimi pyrkii luomaan lapsiin yhteyden, kiintymykseen perustuvan suhteen ja huolehtivat siitä, että jokainen lapsi Nosteessa tulee kuulluksi.

Tiimimme

 

Työntekijöillämme on erilaisia koulutustaustoja sekä työkokemusta. Tällä hetkellä ohjaajamme ovat koulutukseltaan sosionomi AMK-, sairaanhoitaja AMK-, yhteisöpedagogi AMK- ja lähihoitajataustaisia. Tiimissämme on oma kokoaikainen sairaanhoitaja, päihdetyöntekijä ja osa-aikainen erityistason perheterapeutti vastaamassa lasten ja perheiden tarpeisiin systeemisen mallin mukaisesti. Tiimikokouksiimme osallistuu aina vastuu lääkärinämme toimiva päihdeongelmiin erikoistunut lääkärimme. Hän vastaa myös yksikkömme lasten tulotarkastuksista ja henkilökunnan säännöllisestä konsultoinnista sekä lisäkoulutuksesta.

Työntekijöillä on säännöllinen ulkopuolinen työnohjaus, ja he suunnittelevat epäsäännöllisen kolmivuorotyönsä autonomisesti.

 

Lääkäri

 

Lääkäripalvelumme tulevat Addiktum Oy:n kautta. Addiktum Oy on päihdelääkäreiden perustama ja omistama suomalainen päihdehoitoon erikoistunut yritys. Nosteen omana lääkärinä toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Markku Kero. Hänellä on pitkäaikainen kokemus päihdelääkärin työstä.

 

Kotimainen taustatiimi

 

Nuorisokoti Nosteen perustaja ja omistaja on kotimaisessa yksityisomistuksessa oleva Tabolia 3 Oy. Yhtiöllä on useamman vuoden kokemus hoiva-alasta, ja se on pääomistaja myös kotihoivaa tuottavassa Huolenpito Helena Oy:ssä. Tabolia 3 Oy antaa Nosteen toimintaan tarvittavat taloudelliset resurssit ja huolehtii hallinnollisista prosesseista. Näin yksikön johtaja ja muu henkilökunta voivat keskittyä varsinaiseen sijaishuollossa tarjottavaan tukeen sijoitetuille lapsille. Yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta sijaishuollon palvelua ja kehittää pitkällä aikavälillä Nosteen toimintaa. Yksityisenä palveluntuottajana meillä on mahdollisuus tarjota riittävät resurssit, suunnitella ja toteuttaa laadukasta sijaishuoltoa sekä vastata joustavasti lasten tilanteista esiin nouseviin haasteisiin.

Arki meillä

 

Nosteessa tuetaan lapsen sovitun päiväohjelman toteutumista muun muassa turvaamalla riittävät yöunet ja säännöllinen vuorokausirytmi. Lapselle etsitään hänen vointinsa ja tilanteensa mukainen päiväohjelma, jos lapsella ei ole sitä nuorisokotiin tullessaan. Se voi olla koulua, opiskelua, kursseja tai kuntouttavaa työtoimintaa tai muuta lapsen kuntoon ja motivaatioon sopivaa päiväohjelmaa. Päihdekuntoutumisessa tulee huomioida, että pitkään jatkuneen päihteidenkäytön takia lapsen toimintakyky saattaa olla alentunut ja se tulee huomioida päiväohjelman luomisessa niin, ettei se muodostu esteeksi kuntoutumiselle tai aiheuta lisäkuormitusta lapselle.

 

Rutiinit luovat turvaa

 

Yhteisten perusrutiinien lisäksi päivät sisältävät myös jokaiselle lapselle yksilöllisesti suunnitellun päiväohjelman, kuten koulu, opiskelu, tai muu kuntoutumista tukeva päivätoiminta. Järjestämme toimintaa lapsille sekä yhdessä että erikseen ja tuemme jokaisen lapsen mahdollisuutta harrastaa tai olla harrastamatta: tavoitteena on, että jokainen lapsi löytää itselleen mielekkään tavan elää ilman päihteitä. Ennen kaikkea pyrimme ohjaamaan lasta päihteettömyyteen ja asialliseen käytökseen, keskustelemme ja sovimme asioista. Lapsen itsensä tai hänen ympäristönsä kannalta haastavat tilanteet pyrimme aina ratkaisemaan rakentavasti.

Tukea, hyvinvointia ja kunnioitusta

 

Arjessamme korostuvat lapsen vahvuuksien tukeminen, tähänastisessa elämässä kohdattujen asioiden käsittely, elämäntaitojen opettelu ja lapsen toimijuuden vahvistaminen. Osoitamme kiinnostusta, tuemme ja kannustamme. Osoitamme asenteillamme, käytöksellämme ja suhtautumisellamme, että jokainen Nosteen lapsi on arvokas. Muutokset vaativat valtavat määrät toistoja. Me koetamme nähdä kaikki pienetkin myönteiset muutokset lapsen elämässä ja toiminnassa ja annamme niistä positiivista palautetta. Pyrimme luomaan uskoa siihen, että jokainen päivä on mahdollisuus valita toisin. Nosteessa käy lapsia varten säännöllisesti koulutettu hieroja, jolla pyrimme mahdollistamaan lapsille turvallisen fyysisen huolenpidon kokemuksen.

Lapsella on oikeus harjoittaa kulttuurista, uskonnollista ja vakaumuksellista tapaansa elää, huomioiden saman vapauden muilla yksikköön sijoitetulla lapsilla. Lapsella on oikeus seksuaaliseen suuntautumiseensa, huomioiden muiden lasten loukkaamattomuuden ja koskemattomuuden. Jokaisella lapsella on käytössä oma huone, joka on lukittavissa niin, ettei nuorisokodin muut lapset pääse sinne. Lapsella on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, ilmaista mielipiteensä ja kantansa omassa asiassaan. Lasta koskevan päätöksenteon tulee aina olla kuntoutumisen kannalta perusteltua, lapsen kannalta välttämätöntä ja hänen etunsa mukaista.

 

Rajoituksia vain painavin perustein

 

Lapsen henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta ei rajoiteta ilman painavia perusteita. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet ovat yksilöllisiä, ja niissä noudatetaan aina pienimmän mahdollisen puuttumisen periaatetta. Nuorisokoti Noste on erityisnuorisokoti, jonka asiakkaat ovat oirehtineet ja mahdollisesti oirehtivat edelleen päihteitä käyttämällä. Rajoitusten tulee aina tukea lasta päihteettömään elämään sekä turvata hänen kasvunsa ja kehityksensä. Niiden avulla voidaan myös varmistaa, ettei lapsi jää yksin elämänsä haasteiden kanssa, tai pahimmassa tapauksessa heitteille. Nosteessa tehdään lapselle Liikkumisvapauden rajoittamispäätöksen (LsL 69§) yhteydessä aina yksilöllinen suunniteltu päiväohjelma, jolla pyritään takaamaan lapselle kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa joka päivä ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti.

Päihdetyö Nosteessa

 

Erittäin tärkeä osa Nuorisokoti Nosteen arkea ovat tapaamiset päihdetyöntekijämme kanssa. Hänellä ei ole omaohjattavia lapsia, vaan hän tapaa jokaista lasta yksilötapaamisissa ja järjestää erilaista ryhmäohjausta päihteettömyyden tukemiseksi. Päihdetyöntekijä toimii aina omaohjaajan ja koko työryhmän kanssa yhteistyössä suunnitelmallisesti. Päihdetyöntekijämme on koulutukseltaan terveydenhuollonalan ammattihenkilö, jolla on Päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto, sekä pitkä työkokemus erilaisten riippuvuushäiriöiden hoidossa.

Päihdetyöntekijä tapaa lasta ja tekee päihteidenkäytön, väkivallan ja rikostaustan kartoituksen lapselle. Interventioihin käytetään motivoivaa haastattelua sekä muita tarvittavia menetelmiä. Päihdetyön tarkoituksena on yksilöllisen tuen antaminen, sekä kannustaa lasta päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Yksilö- ja ryhmäohjauksissa päihdetyön tukena käytetään erilaisia kokemusasiantuntijoita. Päihdetyöntekijän vastuulla on lapsen ohjaaminen tarvittaviin muihin päihdepalveluihin, jotka tukevat lapsen elämää myös sijoituksen jälkeen tai lapsen täysi-ikäistyttyä.

 

Päihdetyön menetelmiä Nosteessa

 

Päihdetyön tekeminen alkaa aina lapsen kokonaistilanteen kartoituksella. Kartoitukset koostetaan keskusteluissa lapsen kanssa, ja niissä menetelmänä käytetään motivoivaa haastattelua. Motivoivan haastattelun tarkoitus on, että lapsi itse tunnistaa muutoksen tarpeellisuuden ja pohtii keinoja sen toteuttamiseksi aikuisen tuella. Muutoksen todennäköisyys aiempaan päihteidenkäyttöön kasvaa, kun muutoksen tarve lähtee lapsesta itsestään.

Lapsen tilanteen kartoituksen jälkeen päihdetyöntekijä ryhtyy käymään läpi kartoituksessa esiin nousseita elämän osa-alueita, jotka vaativat lisähuomiota. Päihdetyöntekijän menetelminä lisäselvityksen saamiseen ovat erilaiset testit, esim. GAS-mittari, Mielialakysely (R-BDI), ADSUME ja muut lapsen tilanteeseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset mittarit.

Työskentelyssä hyödynnetään lapsen oman muutoksen aktivoimiseksi esimerkiksi päihteidenkäytössä kannabispäiväkirjan täyttämistä. Muutosta on tavoiteltu erilaisilla tavoilla palkita lasta päihteettömyydestä. Lapsi on tuolloin itse saanut asettaa itselleen tavoitteen päihteidenkäytön vähentämisestä sekä palkinnon tavoitteen saavuttamisesta.

Nuorisokoti Nosteeseen on ollut palkattuna ja mahdollista jatkossakin palkata kokemusasiantuntija osa-aikaiseksi työntekijäksi. Nosteessa on myös vieraillut ulkopuolisia kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijat edustavat taustoiltaan erilaisia tarinoita, ja tuovat omaan kokemukseensa perustuvaa tietoa esim. lastensuojelusta, päihteidenkäytöstä sekä rikoksilla oireilusta sekä sijoitetuille lapsille, että työryhmälle.

Jälkihuolto

 

Nuorisokoti Nosteen tarjoaman jälkihuoltopaketin kuvaus.

Nuorisokoti Nosteella on mahdollisuus tarjota sekä meille sijoitetuille että muille 17–24 vuotiaille jälkihuoltonuorille heidän tuen tarpeisiinsa perustuvaa työskentelyä. Nosteen jälkihuoltopalvelut perustuvat lastensuojelulain mukaisiin jälkihuollon palveluihin. Palvelut räätälöidään kokonaisvaltaisesti vastaamaan nuoren tarpeita. Jälkihuollolla pyritään turvaamaan palveluiden oikea-aikaisuus, palveluiden tarkoituksenmukaisuus nuoren tilanteessa sekä nuoren sitoutuminen omien asioidensa hoitoon. Jälkihuollon ohjaaja käyttää kuntouttavaa, osallistavaa, toimijuutta edistävää ja voimavarakeskeistä työskentelyotetta. Tuki on kokonaisvaltaista elämän erilaisiin tarpeisiin pohjautuvaa tukea.

Jälkihuollon ohjaaja tapaa nuorta säännöllisesti, sosiaalityöntekijän ja nuoren kanssa sovitun ja sosiaalityöntekijän päättämän tukimäärän mukaisesti. Tapaamiset voidaan järjestää joustavasti nuoren kotona, kahvilassa, kaupungilla tai muussa nuoren toivomassa paikassa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Jälkihuollon palvelut ei vaadi nuorelta päihteettömyyttä. Nuori voi asua itse vuokraamassaan asunnossa, jonka hankinnassa häntä tuetaan tai Nuorisokoti Nosteen välivuokraamassa asunnossa.

Nuorisokoti Noste pystyy tarjoamaan jälkihuollossa olevalle nuorelle myös 24/7 puhelinpäivystyksen, jolla turvataan nuorelle puhelimitse annettava palveluohjaus ympäri vuorokauden.

Jälkihuoltonuoren tuen tarpeisiin perustuva työskentely
1. Intensiivinen tuki 6-15 h / vko
– kun nuori tulee asiakkaaksi
– 1-2 ensimmäistä kuukautta tällä tukimuodolla

2. Vahva tuki 4-6 h / vko
– yleisin tukimuoto jälkihuollossa

3. Kevyt tuki 1 – 3 tuntia / vko
– Kun elämä on tasaista ja nuori kykenee tulemaan toimeen pienillä avuilla
– Ohjeistuksen avulla toimii itsenäisesti
– Kun jälkihuollosta siirtymisvaihe kohti itsenäistä elämää ilman jälkihuollon tukea
– Tai kun halutaan ottaa apua vastaan vain pienessä osassa arkea, esimerkiksi kela-asiat ja vuokranmaksun
turvaaminen
– Ei voi olla häiriöitä asumisessa, aika ei riitä näiden selvittelyyn

Kaikkiin tukimuotoihin sisältyy 24h/vrk puhelimitse annettava päivystyksellinen ohjaus Nuorisokoti Nosteen puhelimessa, sekä kuukausittainen kirjallinen kooste nuoren tilanteesta.

Ota yhteyttä

 

Yksijön johtajan Rita Timmerbackan tavoitat numerosta p. 0400 150 499 ja sähköpostitse osoitteesta: rita.timmerbacka@nuorisokotinoste.fi

Jälkihuollon työskentelystä vastaa Tarja Henttula p. 040 480 8726 ja sähköposti: nostejh@gmail.com

Nuorisokodin ohjaajat tavoitat 24/7 numerosta p. 044 722 6565 ja sähköpostitse: ohjaajat@nuorisokotinoste.fi

Löydät meidät myös Socfinderista ja Lasterista!

Nuorisokoti Noste / Tabolia 3 Y-tunnus: 2685905-9